fbpx

Jurdová přeběhlík?

Je před volbami a již se ke mně opět v souvislosti s mým jménem dostala zmínka o přeběhlících. Přesvědčili mě, že se k tomu mám vyjádřit, tak alespoň v krátkosti.

Celý případ začal architektonickou soutěží, kde na začátku jsme byli, my zastupitelé, ujišťováni, že si budeme moci vybrat ze tří oceněných návrhů. Jaké bylo naše překvapení, že po vyhodnocení soutěžních návrhů bylo najednou všechno jinak. Jen jeden návrh byl vítězný a pouze s jeho autorem se musí uzavřít smlouva. Kdybychom  (alespoň někteří z nás) tuto informaci měli před zahájením AS, nikdy bychom pro její schválení ruku nezvedli.

Jak se celý případ vyvíjel dál, určitě máte všichni ještě v živé paměti. Vždyť většina se odehrávala přes místní média. Vyústilo to až k odvolání 5 členů rady a rezignaci starosty R. Necida na vlastní žádost. Pro mne a mé dva kolegy z TPM, kteří také hlasovali pro ukončení jednání s prvním oceněným a proti referendu, to mělo ještě dohru v tom, že jsme byli nejdříve vyloučeni z klubu TPM a poté v listopadu 2017 na sněmu ODS, na žádost předsedy místního sdružení, i z řad ODS za porušení stranických stanov. Do dnešního dne jsme se nedozvěděli, jak jsme stanovy ODS porušili, protože do zastupitelstva jsme byli zvoleni ne za ODS, ale za TPM. Takže tak.

 To, že se rozhoduji podle svého nejlepšího vědomí a svědomí tak, abych se na sebe každé ráno mohla podívat do zrcadla bez pocitu studu, to, že hlasuji tak, jak si myslím, že je pro město nejlepší a ne jak mi stranická linie přikáže, ze mne ještě přeběhlíka nedělá. Dokonce mi to nařizuje i zákon:

Zákon č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) 

§ 69

(1) Mandát člena zastupitelstva obce vzniká zvolením; ke zvolení dojde ukončením hlasování.

(2) Člen zastupitelstva obce skládá na začátku prvního zasedání zastupitelstva obce, jehož se po svém zvolení zúčastní, slib tohoto znění: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“

(3) Člen zastupitelstva obce skládá slib před zastupitelstvem obce pronesením slova „slibuji“. Člen zastupitelstva obce potvrdí složení slibu svým podpisem.

(4) Člen zastupitelstva obce vykonává svůj mandát osobně a v souladu se svým slibem a není přitom vázán žádnými příkazy.

Pokud se to někomu nelíbí, bohužel s tím nemohu nic dělat.

Navíc události posledních dnů – rozhodnutí ÚOHS k AS – nám daly za pravdu. Skutečně jsme měli začít jednat se všemi třemi oceněnými. Kdyby to od začátku bylo tak, jak bylo zastupitelům slibováno, nic z výše napsaného by se nestalo. V tomto okamžiku je to však již jedno, protože poslední rozhodnutí ÚOHS říká, že architektonická soutěž nebyla zahájena v souladu se zákonem, což znamená, že ani neproběhla. A z toho důvodu na ni nemůžeme ani navázat jednáními s oceněnými architekty.

Jurdová Jiřina